Ekologicznie w mieście, poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – etap I

Nowa Sól pozyskała milion złotych na wymianę źródeł ciepła w mieszkaniach komunalnych na terenie miasta. Wartość całego projektu szacowana jest na prawie 2 mln zł! Aktualnie ruszają prace z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na obszarze Gminy Nowa Sól – Miasto poprzez wymianę źródeł ciepła. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do: zmniejszenia energochłonności obiektu, ograniczenia emisji zanieczyszczeń w wyniku zmniejszenia zużycia paliw stałych do celów grzewczych, przeciwdziałania zmianom klimatu, dostosowania obiektu do wymogów dot. efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, spadku zanieczyszczenia powietrza w mieście Nowa Sól i okolic, zmniejszenia ryzyka zachorowalności społeczności lokalnej na choroby związane z pyłkami jak pylicy płuc czy alergie, wzrostu atrakcyjności Gminy Nowa Sól – Miasto pod względem turystycznym i inwestycyjnym.

Realizacja projektu przewidzianego na lata 2021-2022 jest możliwa dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach konkursu nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 14 – Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne  i środki wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Na skróty