Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zakład Usług Mieszkaniowych  Sp. z o.o. w Nowej Soli  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Usług Mieszkaniowych  Sp. z o.o. w Nowej Soli www.zum.nowasol.pl

Data publikacji strony internetowej: luty 2021.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Audio deskrypcja dla materiałów video/multimedialnych będzie na bieżąco realizowana zgodnie z zapisami ustawy.
Wprowadzane będą zmiany nazw dokumentów PDF aby były poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących.

Skróty klawiszowe

 Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zakładu Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Nowej Soli znajduje się przy ul. Wróblewskiego 7 w Nowej Soli.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne od ul. Wróblewskiego 7, drugie od ulicy Wrocławskiej 10. Do wejścia głównego prowadzą schody. Wejście do budynku poprzedzone jest wysokimi schodami, które uniemożliwiają dostęp do budynku dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe przy wejściu głównym otwierane ręcznie na szerokość 100 cm, drugie skrzydło 150cm.

Drzwi wejściowe od strony ul. Wrocławskiego 10 o podobnej konstrukcji wymiary 100cm i 150cm. Do wejścia prowadzi jeden stopień.

Brak windy oraz przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. W  Zakładzie Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Nowej Soli  do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczona została Magdalena Michalak-Kazubska, e-mail: m.kazubska@zum.nowasol.pl telefon: 68 417 60 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Na skróty