Najczęściej zadawane pytania

Jak mogę sprawdzić stan finansowy lokalu?

Najprostszym sposobem na sprawdzenie salda lokalu jest użycie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (E-BOK). Aby założyć E-BOK proszę wypełnić i wysłać formularz. Formularz może być wysłany w formie papierowej lub pocztą elektroniczną na adres ebok@zum.nowasol.pl

Istnieje również możliwość wizyty w Zakładzie i sprawdzenie salda u pracownika Biura Obsługi.

Jestem właścicielem mieszkania / lokalu. Jak powinienem regulować opłaty?

Każdy właściciel lokalu zobowiązany jest do wnoszenia opłat obejmujących koszty mediów używanych w lokalu oraz koszty utrzymania budynku.

O wysokości opłat właściciel jest powiadamiany pisemnie po zgłoszeniu nabycia mieszkania.

Wysokość opłat oraz rachunki bankowe można sprawdzić w EBOK.

Opłaty za lokal należy wnosić na indywidualne rachunki bankowe (inne dla każdego lokalu) podane na powiadomieniu o opłatach.

Wpłat należy dokonywać na 2 rachunki bankowe:

  • EKSPLOATACJA,
  • FUNDUSZ REMONTOWY.

Wartości opłaty eksploatacyjnej oraz funduszu remontowego podane są na powiadomieniu o wysokości opłat.

Mam zaległość na saldzie funduszu remontowego a nadpłatę na saldzie eksploatacji. Co powinienem zrobić?

Ważne jest aby dokonywać opłat w poprawnej wysokości na rachunki eksploatacji i funduszu remontowego. Jeżeli zdarzy się sytuacja wystąpienia nadpłaty / niedopłaty należy złożyć wniosek o przeksięgowanie (pobierz wniosek).

Wniosek powinien zostać wypełniony i dostarczony do Zakładu.

Mam nadpłatę. Co mogę zrobić?

Pozostawić nadpłatę na poczet przyszłych opłat,


Wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty na rachunek bankowy (pobierz wniosek).

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie ZUM (wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość) lub przysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną. W tym przypadku nadpłata zwracana jest na rachunek bankowy, z którego przychodziły wpłaty.

Mam niedopłatę. Co powinienem zrobić?

Sprawdzić stan konta lokalu.


Niezwłocznie uregulować zaległość.

Jestem właścicielem mieszkania i otrzymałem wezwanie do zapłaty – co mogę zrobić?

Spłacić całość w wyznaczonym terminie.


Napisać zobowiązanie do dobrowolnej spłaty zadłużenia (pobierz druk).


Napisać prośbę o rozłożenie zaległości na raty.

W przypadku lokalu własnościowego konieczne jest uzyskanie zgody wspólnoty mieszkaniowej w formie uchwały. W przypadku chęci spłaty ratalnej prosimy o kontakt z pracownikiem windykacji.

Jestem najemcą mieszkania komunalnego/socjalnego i otrzymałem wezwanie do zapłaty – co mogę zrobić?

Spłacić całość w wyznaczonym terminie.


Napisać zobowiązanie do dobrowolnej spłaty zadłużenia (pobierz druk).


Napisać prośbę o rozłożenie zaległości na raty. 

Do wniosku o rozłożenie zaległości na raty należy dołączyć informację o sytuacji majątkowej (pobierz druk) a także dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody przez wszystkie pełnoletnie osoby zamieszkujące w lokalu).


Odpracować zadłużenie. – szczegóły u pracownika windykacji.

Co się stanie jeśli po otrzymaniu wezwania do zapłaty nie zapłacę długu w wyznaczonym terminie?

Jeśli należność wykazana na wezwaniu do zapłaty nie zostanie uregulowana, wówczas kierowany jest do sądu pozew o zapłatę należności.

Jestem właścicielem mieszkania i dostałem nakaz zapłaty – co mogę zrobić?

Spłacić całość w wyznaczonym terminie,


Napisać zobowiązanie do dobrowolnej spłaty zadłużenia (pobierz druk do wypełnienia),


Złożyć wniosek o rozłożenie zaległości na raty. W tym przypadku potrzebne jest podjęcie przez Wspólnotę Mieszkaniową uchwały wyrażającej zgodę na spłatę zadłużenia.

Jestem najemcą lokalu komunalnego/socjalnego i dostałem nakaz zapłaty – co mogę zrobić?

Spłacić całość w wyznaczonym terminie


Napisać zobowiązanie do dobrowolnej spłaty zadłużenia (pobierz druk do wypełnienia),

Jestem właścicielem mieszkania. Co się stanie, jeśli po otrzymaniu sądowego nakazu zapłaty nie zapłacę należności w nim wykazanej?

Jeśli należność wykazana na nakazie zapłaty nie zostanie w całości uregulowana dobrowolnie, wówczas kierowany jest do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji oraz zabezpieczenie długu hipoteką przymusową.

Jestem najemcą mieszkania komunalnego/socialnego. Co się stanie jeśli po otrzymaniu sądowego nakazu zapłaty nie zapłacę należności w nim wykazanej?

Jeśli należność wykazana na nakazie zapłaty nie zostanie w całości uregulowana dobrowolnie, wówczas kierowany jest do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji.

Mam dług jako właściciel mieszkania. Komornik wszczął egzekucję, co teraz?

Jeśli komornik wszczął egzekucję na podstawie nakazu zapłaty/wyroku, wówczas w celu zasięgnięcia informacji, a także ustalenia harmonogramu spłaty należy kontaktować się z kancelarią komorniczą.

Niewywiązywanie się ze spłaty zadłużenia może prowadzić do licytacji lokalu.

Mam dług jako najemca. Komornik wszczął egzekucję, co teraz?

Jeśli komornik wszczął egzekucję na podstawie nakazu zapłaty/wyroku, wówczas w celu zasięgnięcia informacji, a także ustalenia harmonogramu spłaty należy kontaktować się z kancelarią komorniczą.

Niewywiązywanie się ze spłaty zadłużenia skutkuje wypowiedzeniem umowy najmu lokalu oraz rozpoczęciem procedury eksmisyjnej. 

Kupiłem lokal, co dalej?

Przedłożyć do wglądu akt notarialny kupna lokalu, bądź w odpis z KW wraz w wypełnieniem formularzy (pobierz wydruk). 

ZUM sp. z o.o. powiadomi o wysokości opłat za lokal mieszkalny wraz z podaniem numerów kont bankowych.

Sprzedałem lokal, co dalej?

Przedłożyć do wglądu akt notarialny sprzedaży lokalu, bądź odpis z KW wraz z wypełnieniem formularzy (pobierz wydruk). Konieczne jest podanie stanu wodomierzy na dzień sprzedaży (nie dotyczy wodomierzy z odczytem radiowym). W przypadku wyposażenia grzejników w lokalu w podzielniki kosztów  c.o. dokonać między odczytu. W tym kontakt z p. Krzysztofem Modrakiem tel. 600 931 976.

Zmieniła się ilość zamieszkujących osób w lokalu mieszkalnym. Co robić?

Wypełnij deklarację (pobierz druk). Otrzymasz nowe powiadomienie o opłatach uwzględniające zmiany. 

Mój wodomierz utracił legalizację. Co robić?

Powinienieś  otrzymać powiadomienie o konieczności wymiany wodomierza. Jeżeli takiego nie otrzymałeś skontaktuj się z technikiem swojego obszaru. 

Jeśli nie wiesz, do którego obszaru należysz, skorzystaj z wyszukiwarki.

Zmarł właściciel lokalu, co dalej?

Spadkobierca winien dostarczyć postanowienie Sądu Rejonowego w Nowej Soli o nabyciu spadku lub dostarczenie kserokopii aktu notarialnego o przyjęciu spadku bądź odpis KW (wydruk z portalu) oraz wypełnić załączone formularze (pobierz wydruk)

Jak dokonać zmiany dotychczasowego ogrzewanie na piec gazowy?

Złóż wniosek  oraz załącz opinię kominiarską sporządzoną przez mistrza kominiarskiego  oraz warunki przyłączenia do sieci gazowej  dostarczone z PGNiG w Zielonej Górze. Przed wydaniem zgody przygotujemy uchwałę dotyczą zajęcia części wspólnej (elewacja, kominy, wentylacja). 

Jak dokonać zmiany dotychczasowego ogrzewanie na elektryczne?

Złóż wniosek  oraz załącz warunki  od dostawcy energii. Technik się skontaktuje i powiadomi o dalszej procedurze. 

Jak powiększyć swój lokal poprzez adaptację części wspólnych (strych, korytarz i inne)?

Złóż wniosek z załączonym szkicem części wspólnych do adaptacji i podaj orientacyjnie powierzchnię oraz na co chcesz przeznaczyć ta powierzchnie (np. kuchnia, pokój, łazienka , garderoba itp.). Technik się z Tobą skontaktuje i powiadomi o dalszej procedurze.

Co robić, gdy chcę wykonać łazienkę w lokalu mieszkalnym?

Złóż stosowny wniosek i poinformuj z jakiego pomieszczenia chcesz wydzielić łazienkę.  Technik się skontaktuje i powiadomi o dalszej procedurze. 

Co robić, gdy chcę wymienić grzejnik?

Złóż stosowny wniosek i podaj jakiego pomieszczenia to dotyczy. Technik skontaktuje się , możliwa wizja lokalna. 

Na skróty