Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki

Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładu Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. w Nowej Soli  zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania  finansowego spółki.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje  badanie sprawozdania finansowego Zakładu Usług Mieszkaniowych Spółka z o. o. w Nowej Soli, sporządzonego za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 do 31.12.2022 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania.
 2. Pisemne oferty należy składać w terminie do 16 września 2022 roku osobiście w siedzibie Spółki – 67-100 Nowa Sól, ul. Wróblewskiego 7 (sekretariat) lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru z adnotacją na kopercie: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego ZUM sp. z o.o. za 2022r. Nie otwierać.”
 3. Biegły rewident zobowiązany jest do:
 4. Przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz przekazanie wyniku badania w terminie do dnia 21 kwietnia 2023r.,
 5. Przedstawienia sprawozdania z badania Radzie Nadzorczej w terminie do końca maja 2023r.

Informacje niezbędne do sporządzenia oferty można uzyskać w siedzibie Spółki pod numerem telefonu 68 417 60 23 lub 68 388 11 11.

 1. Oferta na badanie sprawozdania Finansowego Spółki powinna zawierać:
 • Informacje o firmie, jej kierownictwie wraz z charakterystyką prawna oferenta,
  • Zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  • Opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego firmy oraz wykaz podmiotów gospodarczych, których sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez firmę,
  • Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
  • Cenę  obejmującą wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania lub nie spełniające warunków określonych powyżej nie będą rozpatrywane.

O wyborze oferty uznanej za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony pisemnie sam zainteresowany. Spółka nie zwraca  złożonych ofert.

/ Prezes Zarządu Mariusz Smolarczyk /

Pobierz ogłoszenie